aanmeldklikhier

Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Beveiliger 2

B E V E I L I G E R  ( niveau 2)
 
 
EVEN VOORSTELLEN
 
Het Opleidingsinstituut O.P.B. organiseert en verzorgt reeds sinds 1988 uitsluitend mondelinge opleidingen. De nadruk ligt daarbij op opleidingen voor de beveiligings¬branche, zoals cursussen tot het behalen van het diploma ASSISTENT ORDE EN VEILIGHEID , BEVEILIGER  en het DIPLOMA COÖRDINATOR BEVEILIGING. De beveiligingsopleidingen van het OPB zijn opgenomen in het centraal register beroepsopleidingen (CREBO) van het Ministerie van O.C. en W.. Dit betekent dat de leerlingen van OPB gerechtigd zijn het examen af te leggen bij de Stichting S.V.P.B. Voor het geven van de opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar heeft het O.P.B. in 1989 de erkenning van het Ministerie van Justitie verkregen. Het O.P.B. is tevens CEDEO-erkend.
 
Het O.P.B. verzorgt tevens een breed scala aan andere en aanverwante opleidingen. Hierbij valt te denken aan de Basis¬recherche-cursus, Stadswacht-¬pro¬jec¬ten, Bedrijfshulpverlener, VCA 1 en 2 en verschillende cursussen met betrekking tot sociale vaardigheden. Voor alle O.P.B.-opleidingen geldt dat de lessen worden gegeven door docenten met een jarenlange praktijkervaring in het gebied waarin zij lesgeven.
 
 
STUDEREN BIJ HET OPLEIDINGSINSTITUUT O.P.B.: EEN GOED BEGIN!
 
Het erkende opleidingsinstituut O.P.B. verzorgde sinds haar oprichting tot en met 1996 de opleiding tot het behalen van het landelijk erkende Basisdiploma Beveiligingsbe¬ambte. Deze opleiding is reeds door vele mensen met goed gevolg afgesloten. Per 01 januari 1997 werd deze opleiding vervangen door de opleiding Algemeen Beveiligingsmedewerker, die nu op haar beurt weer met ingang van 1 augustus 2002 vervangen is door de opleiding Beveiliger (niveau 2).
Deze opleiding wordt gegeven in de vorm van een mondelinge cursus, zodat de cursist niet geheel van zelfstudie afhankelijk is. De opleiding Beveiliger  bestaat uit een theoretisch- en praktisch deel (stage)
 
De docenten die bij het oplei¬dingsinstituut O.P.B. werkzaam zijn, zijn zorgvuldig geselec¬teerd en voldoen aan strenge eisen. Het zijn vakgedi¬plomeerde en inhoudsdeskundige docenten met een zeer ruime praktijkervaring. Dit heeft tot gevolg dat de behandelde stof altijd zo goed mogelijk op de cursisten wordt overgebracht. Verder besteedt het O.P.B. gedu¬rende de cursus veel aandacht aan examentraining.
Dit alles én het feit dat de opleiding nauw aansluit op het landelijk erkende examen, resulteert in een slagingspercentage dat ca. 20-25% uitschiet boven het landelijke gemiddelde. Met recht kan dus gesteld worden, dat studeren bij het Opleidings¬insti¬tuut O.P.B. een goed begin is!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEVEILIGER: EEN BAAN MET TOEKOMST
 
Door de toename van de criminaliteit en de onderbezetting van het politieapparaat is het belang van particuliere beveiligings- en bewakingsdiensten de laatste tijd sterk toegenomen. Hierdoor is een sterke groei binnen de beveiligingssec¬tor ontstaan. Om wildgroei binnen deze sector te voorkomen is de wetge¬ver ertoe overgegaan eisen te stellen aan het opleidingsniveau van het personeel in dienst van particuliere beveili¬gingsdien¬sten.
Zo heeft de Minister van Justitie bepaald dat m.i.v. 1 januari 1994 alle personen die diensten verrichten binnen de particuliere beveiligingssfeer aan vakbe¬kwaamheidseisen moeten voldoen. Hiermee is de functie van de beveiligingsmedewerker een erkend beroep geworden, met drie niveaus van vakbekwaamheid: Assistent Orde en Veiligheid, Beveiliger en Coördinator Beveiliging.
 
 
HET BEROEP BEVEILIGER
 
Na het behalen van het diploma BEVEILIGER  kan men op verschillende manieren als beveiligingsmedewerker te werk worden gesteld. Zo kan men terecht bij de grotere bedrijven die beschikken over een eigen beveiligingsdienst, zoals Philips, AKZO of DSM.
Maar er zijn ook veel vacatures bij particuliere beveiligingsbedrijven, die o.a. de bedrijfsterreinen van andere, veelal industriële bedrijven beveiligen. Ook bij de Geld & Waardetransportbedrijven en parti¬culiere alarmcentrales kan men terecht met dit diploma.
Het beroep 'beveiligingsmedewerker' kent vele facetten. U kunt daarbij denken aan receptiedien-sten, bedrijfssurveillance, objectbewaking, evenementenbewaking, toegangscontrole op in- en uitgaande personen en goederen. De kerntaken van een beveiliger zijn: bewaken, beveiligen, controleren, observeren, signaleren, alarmeren en rapporteren.
De beveiliger staat in direct contact met burgers en dient daarom sociaal en communicatief vaardig te zijn.
 
Door de wettelijke verplichtstelling van de vakbekwaamheidseisen is er een structureel tekort ontstaan aan gediplomeerd personeel binnen de beveiliging. Dit heeft tot gevolg dat er in de beveiliging volop kansen aanwezig zijn voor mensen die in het bezit zijn van een diploma  Beveiliger . De beveiliging is een branche met voldoende werkgelegenheid, zo waren er begin 1993 in ons land ongeveer 400 erkende parti¬culiere beveiligingsbedrijven waarop dit moment ruim 20.000 mensen werken. Binnen het bedrijfsleven groeit de vraag naar particuliere beveiliging jaarlijks met 10%. Met het verloop meegerekend komt dit neer op bijna 1.000 vacatures per jaar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INHOUD CURSUS
 
De opleiding Beveiliger  bestaat uit een theoretisch- en een praktisch gedeelte.
Het theoretische gedeelte zal bestaan uit de volgende vijf modules:
 
• I.C.T. Gebruik 2
• MCV 2
• Beveiliging van Gebouwen 2
• Wettelijke kaders BVL 2
• Engelse taal
 
Het aantal lesuren voor het BOL traject bedraagt: 100 uren, welke kunnen worden gegeven als dagcursus van 10 weken (1 dag per week + 5 zaterdagen); avondcursus van 26 weken (1 x per week + 5 zaterdagen) of zaterdagochtendcursus van 25 weken + 5 zaterdagmiddagen.
 
Om in het bezit te komen van het diploma Beveiliger dient de cursist tevens een praktijkstage te doorlopen. Dit houdt in dat de cursist een praktijkstage van minimaal 2 maanden en maximaal 1 jaar dient te verrichten bij een door ECABO erkend leerbedrijf. Tijdens deze stage dient de leerling o.l.v. zijn stagebegeleider het Praktijk Handboek door te nemen en de daarin vermelde opdrachten uit te voeren, welke nodig zijn voor het praktijkexamen.
Tevens dient hij zich tijdens de stageperiode te bekwamen in zijn beroepsvaardigheden.
Is deze stageperiode naar genoegen doorlopen, hetgeen blijkt uit een positief resultaat van het af te leggen examen dat aan het einde van de stage plaatsvindt, en bestaat uit 3 modules, t.w.:
Waarnemen en noteren 2; Praktijkopdrachten BVL 2 en Handelen in kritieke situaties 2, dan zal aan de cursist het diploma  Beveiliger  worden uitgereikt.
Indien men zich na deze opleiding verder wil bekwamen in het vak, dan kan men zich aanmelden voor Coördinator Beveiliger.
 
HET EXAMEN
De waarborging van de wettelijk gestelde vakbekwaamheidseisen is in Nederland in handen van de Stichting Vakexamens voor de Particu¬liere Beveiligingsorganisaties (SVPB) en het ECABO. Deze stichtingen stellen de exameneisen voor het Beveiliger en Coördinator Beveiliging. Deze exameneisen komen overeen met zojuist vermelde vakbekwaam¬heidseisen en zijn goedgekeurd door de Minister van Justitie. Het theoretisch examen, bestaande uit 2 modules, zal schriftelijk worden afgenomen en bestaat uit meerkeuzevragen per module.
 
TOELATING
De cursus staat voor iedereen open, die minimaal beschikt over een niveau van lager onder¬wijs. Een goede kennis van de Nederlandse taal (zowel begrijpend lezen als schrijven) is gewenst. Voor de tewerkstelling is het tevens van groot belang dat de werkgever (Stage bedrijf) een Verklaring van goed gedrag m.b.t. de sollicitant kan verkrijgen.
 
LESPLAATS
De cursus wordt gegeven aan een van de vaste cursuslocaties van het O.P.B. of op een nader te bepalen locatie in uw omgeving. Vaste cursuslocaties van het O.P.B. zijn gevestigd in:
- Arnhem
- Eindhoven
- Sittard
 
 
 
 
 
 
KOSTEN#
 
1) praktijkstage extern
Theorie: Inschrijving €          50,00
Boek €        210,00
Lesgeld €      1400,00
Examengeld* €        115,00
Adm. kosten praktijk €          40,00
Examentraining €        100,00
Examengeld* €        285,00
Inkoop examenplaats €          30,00
 
TOTAAL 1) € 2.230,00
========
 
2) gegarandeerde praktijkstage via OPB
Theorie: Inschrijving €          50,00
Boek €        250,00
Lesgeld €      1400,00
Examengeld* €        115,00
Praktijk: Adm. kosten praktijk €          50,00
Kosten praktijkovereenkomst €        186,00
Examentraining+begeleiding €        834,00
Examengeld* €        285,00
Inkoop examenplaats €          30,00
Kosten Screening Ecabo        €        200,00
Legitimatiebewijs €          85,00
TOTAAL 2 € 3.230,00
========
 
 
 
#Prijswijzigingen voorbehouden
*Incl. bijdrage KcE (=Kwaliteitscentrum Examinering)
 
BETALING
- Door de cursist zelf: alleen middels een machtiging voor automatische incasso.
Het totaalbedrag kan in 5 termijnen geïncasseerd worden of ineens met 5% korting
op het lesgeld.
- Betaling door werkgever of uitkerende instantie: middels een factuur.
 
STARTDATUM
De startdata worden vastgesteld zodra er voldoende deelnemers zijn aangemeld (minimaal 15) Zij die zich hebben aangemeld ontvangen hiervan schriftelijk bericht.
Aanmelding dient te gebeuren middels het bijgevoegde aanmeldingsformulier.

Beveiliger (niveau 2):beveiligingV_zw

Door de toename van de criminaliteit en de onderbezetting van het politieapparaat is het belang van particuliere beveiligings- en bewakingsdiensten de laatste tijd sterk toegenomen. Hierdoor is een sterke groei binnen de beveiligingssector ontstaan. Om wildgroei binnen deze sector te voorkomen is de wetgever ertoe overgegaan eisen te stellen aan het opleidingsniveau van het personeel in dienst van particuliere beveiligingsdiensten. Zo heeft de Minister van Justitie bepaald dat m.i.v. 1 januari 1994 alle personen die diensten verrichten binnen de particuliere beveiligingssfeer aan vakbekwaamheidseisen moeten voldoen. Hiermee is de functie van de beveiligingsmedewerker een erkend beroep geworden, met drie niveaus van vakbekwaamheid: Assistent Orde en Veiligheid (MBO1), Beveiliger 2 (MBO2), en Coördinator Beveiliging (MBO3).   

Het beroep beveiliger:

Na het behalen van het diploma BEVEILIGER  kan men op verschillende manieren als beveiligingsmedewerker te werk worden gesteld. Zo kan men terecht bij de grotere bedrijven die beschikken over een eigen beveiligingsdienst, zoals Philips, AKZO of DSM. Maar er zijn ook veel vacatures bij particuliere beveiligingsbedrijven, die o.a. de bedrijfsterreinen van andere, veelal industriële bedrijven beveiligen. Ook bij de Geld & Waardetransportbedrijven en particuliere alarmcentrales kan men terecht met dit diploma. Het beroep 'beveiligingsmedewerker' kent vele facetten. U kunt daarbij denken aan receptiediensten, bedrijfssurveillance, objectbewaking, evenementenbewaking, toegangscontrole op in- en uitgaande personen en goederen. De kerntaken van een beveiliger zijn: bewaken, beveiligen, controleren, observeren, signaleren, alarmeren en rapporteren. De beveiliger staat in direct contact met burgers en dient daarom sociaal en communicatief vaardig te zijn.

Door de wettelijke verplichtstelling van de vakbekwaamheidseisen is er een structureel tekort ontstaan aan gediplomeerd personeel binnen de beveiliging. Dit heeft tot gevolg dat er in de beveiliging volop kansen aanwezig zijn voor mensen die in het bezit zijn van een diploma Beveiliger. De beveiliging is een branche met voldoende werkgelegenheid, zo zijn er in ons land ongeveer 500 erkende particuliere beveiligingsbedrijven waar op dit moment ruim 32.000 mensen werken. Binnen het bedrijfsleven groeit de vraag naar particuliere beveiliging jaarlijks. Met het verloop meegerekend komt dit neer op bijna 1.000 vacatures per jaar.

Inhoud cursus:

De opleiding Beveiliger  bestaat uit een theoretisch- en een praktisch gedeelte. 

De theorie :

Het theoretische gedeelte zal bestaan uit de volgende negen modules:

 • 1 Beveiliging van Gebouwen 2
 • 2 Wettelijke kaders BVL 2
 • 3 MCV 2/ Leren Loopbaan Burgerschap
 • 4 Waarnemen en Rapportage
 • 5 Engelse taal
 • 6 Nederlandse taal
 • 7 Rekenen
 • 8 BHV
 • 9 Praktijkexamentraining

 

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Sinds 1 augustus 2013 bedraagt het minimaal verplichte  aantal lesuren voor het BBL traject 200 uren (inclusief praktijkexamentraining en begeleiding),welke kunnen worden gegeven als dagcursus van ca. 31 weken (1 dag per week + aantal zaterdagen) of als  avondcursus van ca. 52 weken (1 avond per week + 6 zaterdagen).

Daarnaast heeft het ministerie met ingang van oktober 2013 de ruimte gegeven om onder voorwaarden af te wijken van de 200 uren norm en de BBL opleiding in een verkorte vorm aan te bieden. Het OPB heeft ervoor gekozen om dat te doen in een verkort BBL traject van 120 uren (inclusief praktijkexamentraining en begeleiding), welke kunnen worden gegeven in een dagcursus van ca. 17 weken (1 x per week + 4 zaterdagen + 6 avonden)

 

3e Leerweg

Sinds augustus 2013 is OPB ook Crebo-erkend voor de 3e Leerweg. Voor deze leerweg is geen wettelijke minimale urennorm van toepassing en zal er ook gewerkt worden met E- Learning. Hierdoor is de opleiding in deze leerweg een stuk korter. Het aantal lesuren in het 3e Leerweg traject bedraagt maximaal 90 uur (inclusief praktijkexamentraining, simulatie en begeleiding), welke zal worden gegeven als dagcursus van ca 15 weken (1 dag per week + aantal zaterdagen).

 

Wanneer het theoretische lesprogramma is doorlopen zal de cursist het theorie examen van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) moeten afleggen. Bij goed gevolg blijven de resultaten van dit theorie examen 3 jaar lang geldig. Binnen deze periode van 3 jaar dient de cursist vervolgens zijn BeroepsPraktijkVorming (BPV) te hebben afgerond. Deze BPV geschiedt meestal door middel van een stageperiode.

 

De praktijk:

Om in het bezit te komen van het diploma Beveiliger 2 dient de cursist tevens een praktijkstage te doorlopen. Dit houdt in dat de cursist een praktijkstage van minimaal 2 maanden en maximaal 1 jaar dient te verrichten bij een door ECABO erkend leerbedrijf. Vanaf 1 augustus 2013 bedraagt de wettelijke duur van de stage minimaal 610 uur. In het kader van de verkorte BBL en 3e Leerweg traject gaat het OPB uit van een stageduur van ca 350 tot 500 uur. Gedurende deze stage wordt de kandidaat op basis van een tijdelijk legitimatiebewijs in de beveiligingspraktijk te werk gesteld. Dit tijdelijke legitimatiebewijs ook wel grijze pas genoemd is maximaal 1 jaar geldig. Tijdens deze stage dient de leerling o.l.v. zijn stagebegeleider het Praktijk Werkboek door te nemen en de daarin vermelde opdrachten uit te voeren, welke nodig zijn voor het praktijkexamen. Tevens dient hij zich tijdens de stageperiode te bekwamen in zijn beroepsvaardigheden. 

Het OPB biedt in samenwerking met erkende leer- en beveiligingsbedrijven een gegarandeerde stage aan van minimaal 5 maanden (BBL) of 2 maanden (3e Leerweg). Hierdoor bent u dus in staat om snel uw volledige diploma te behalen. Dit in tegenstelling tot een stage van 1 jaar. In aanvulling op deze kortere stage periode verzorgen wij tevens aanvullende praktijk examentraining en praktijk begeleiding. Hiertoe beschikt het OPB over een eigen Praktijk Examen Centrum (PEC) dat is erkend door de SVPB en het ECABO.

PEC_svpb

Na het doorlopen van de stageperiode ook wel de BeroepsPraktijk Vorming (BPV) genoemd, dient de kandidaat het praktijk examen van de SVPB af te leggen.

Indien men zich na deze opleiding verder wil bekwamen in het vak, dan kan men zich aanmelden voor Coördinator Beveiliger.

Het examen:

De waarborging van de wettelijk gestelde vakbekwaamheidseisen is in Nederland in handen van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) en het ECABO. Deze stichtingen stellen de exameneisen voor het Beveiliger en Coördinator Beveiliging. Deze exameneisen komen overeen met zojuist vermelde vakbekwaamheidseisen en zijn goedgekeurd door de Minister van Justitie. Het theoretisch examen, bestaande uit 2 modules, zal schriftelijk worden afgenomen en bestaat uit 40 meerkeuzevragen per module. Het theoretisch examen van de generieke MBO2 modules Nederlands, Engels en Rekenen zal schriftelijk op locatie worden afgenomen. Het theorie en praktijkexamen BHV zal op locatie worden afgenomen door examinatoren van het NIBHV.

Het praktijk examen bestaat uit een 3 tal proeven van bekwaamheid. Dit zijn Waarnemen en noteren; Praktijkopdracht Beveiligingsleer; en Handelen in kritieke situaties. Als dit examen met goed gevolg is afgelegd dan zal aan de cursist het diploma  Beveiliger worden uitgereikt.

De combinatie van stage met praktijkexamentrainingen staat al jaren garant voor hoge slagingspercentages. Zo slagen minimaal 75% van de OPB cursisten voor hun eerste theorie en praktijk examen. Hiermee behaalt het OPB jaarlijks examenresultaten die ruim boven het landelijk gemiddelde liggen.

Toelating:

De cursus staat voor iedereen open, die minimaal beschikt over een niveau van lager onderwijs. Een VMBO niveau is wenselijk. Indien gewenst kan er tijdens de intake een niveau test worden afgenomen. Op basis van de intake procedure en uw vooropleidingsniveau zal in een persoonlijk opleidingsplan worden vastgesteld welke leerweg voor u de meest geschikte is (BBL, verkort BBL of 3e Leerweg).

Een goede kennis van de Nederlandse taal (zowel begrijpend lezen als schrijven) is vereist. De praktijkstage kan ook via het OPB worden ingevuld. Het betreft hier dan een gegarandeerde praktijkstage aangevuld met praktijkexamentrainingen op ons Praktijk Examen Centrum (PEC)

Lesplaats:

De cursus wordt gegeven op een van de vaste cursuslocaties van het O.P.B. of op een nader te bepalen locatie in uw omgeving. Vaste cursuslocaties van het O.P.B. zijn gevestigd in:

 • Arnhem
 • Eindhoven
 • Sittard 
 • Beveiliger_site

Kosten:

1)    Theorie met praktijkexamentrainingen en praktijkstage via OPB

 

 

 

BBL/200

BBL/120

3e /90

Theorie:

Inschrijving

40,00

40,00

40,00

 

Boek

190,00

190,00

190,00

 

Lesgeld

1700,00

1200,00

700,00

 

Examengeld*

135,00

135,00

135,00

Praktijk:

Adm. Kosten praktijk

50,00

50,00

50,00

 

Kosten praktijkovereenkomst

100,00

100,00

100,00

 

Examentraining en begeleiding

450,00

395,00

270,00

 

Examengeld*

285,00

285,00

285,00

 

Inkoop examenplaats

30,00

30,00

30,00

 

Legitimatiebewijs & screening

150,00

150,00

150,00

Totaal 1

 

3.130,00

2.575,00

1.950,00

 

2)    Theorie zonder praktijkexamentraining en praktijkstage extern

 

 

 

BBL/200

BBL/120

3e/90

Theorie:

Inschrijving

40,00

         40,00

40,00

 

Boeken & readers

190,00

190,00

190,00

 

Lesgeld

1700,00

1200,00

700,00

 

Examengeld*

135,00

135,00

135,00

 

Adm. Kosten praktijk

50,00

50,00

50,00

 

Examentraining

100,00

100,00

100,00

 

Examengeld*

285,00

285,00

285,00

 

Inkoop examenplaats

30,00

30,00

30,00

Totaal 2

 

2.530,00

2.030,00

1.530,00

 

 

 

*Prijswijzigingen voorbehouden
*Incl. examenkosten SVPB, ICE en NIBHV

 

Betaling:

 • Door de cursist zelf: alleen middels een machtiging voor automatische incasso. Het totaalbedrag kan in 12, 8 of 4  termijnen geïncasseerd worden of ineens met 5% korting op het lesgeld.
 • Betaling door werkgever of uitkerende instantie: middels een factuur.

Startdatum:

De startdata worden vastgesteld zodra er voldoende deelnemers zijn aangemeld (minimaal 12) Zij die zich hebben aangemeld ontvangen hiervan schriftelijk bericht. Aanmelding dient te gebeuren middels het bijgevoegde aanmeldingsformulier.