aanmeldklikhier

Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Bedrijfshulpverlener

Afbeelding_012

Bedrijfshulpverlender (BHV)

Ingevolge het ARBO-besluit Bedrijfshulpverlening (BHV) moet iedere werkgever per 1 januari 1994 één of meer werkne­mers aanwijzen als bedrijfshulpverlener.

Het minimaal aantal bedrijfshulpverleners is:

 • Bij bedrijven met minder dan 50 werknemers: 1
 • Bij bedrijven met 50 tot 250  werknemers: 1 per 50
 • Bij bedrijven met meer dan 250 werknemers: 5
 • Indien de werkgever 15 werknemers of minder in dienst heeft, mag hij deze taken zelf verrichten, mits hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting.

Ook de bedrijfshulpverleners dienen over deze des­kundigheid, ervaring en uitrusting te beschik­ken. De werkgever is verplicht de werknemer(s) in staat te stellen deskundigheid en ervaring op te doen door hun de nodige oplei­dingen en trainingen te laten volgen.

Het Besluit bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet, dat sinds 1 januari 1994 van kracht is geworden, stelt derhal­ve eisen aan vaardigheden en kennis van de bedrijfshulpverle­ner. De vaardigheden en kennis van de bedrijfshulpverlener zijn nu per taakgebied vastgelegd in een opleidingsprofiel dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben opgesteld.

Dit opleidingsprofiel bestaat uit de volgende taakgebieden:

 1. taakgebied eerste hulp
 2. taakgebied beperking en bestrijding van beginnende brand
 3. taakgebied ontruiming
 4. taakgebied communicatie.

De vaardigheden en kennis uit ieder taakgebied worden wederom in vier "gedragsniveaus" onderscheiden, te weten:

 • inzicht: het kunnen noemen van consequenties en kunnen formuleren in eigen woorden;
 • toepassen:  het kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, -regels, methoden en -technieken;
 • Het kunnen verrichten van motorische vaardigheden;
 • Bedreven zijn in bepaalde motorische vaardigheden.

Opleiding en examen:

De studiebelasting van de opleiding bedrijfshulpverlener omvat ongeveer zestien uur. Dit is een indicatie van de tijd die een cursist gemiddeld moet investeren om de opleiding met goed gevolg af te ronden. Dit gegeven speelt een belangrijke rol bij de planning van de opleidingen. Het biedt aan zowel werk­gevers als cursisten inzicht of de opleidings-inspanning reali­seerbaar is.

Het is wenselijk om aan het einde van de opleiding een toets of examen te laten plaatsvinden, waarin de cursist moet aanto­nen de onderwerpen te beheersen. Bij het goed doorlopen van het examen kan een certificaat aan de cursist worden afgege­ven. Dit verschaft de werkgever de garantie dat de persoon de "basistaken" als bedrijfshulp­verlener kan uitvoeren. Het is hierbij uiteraard wel noodzakelijk om alle opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden!

Doel:

Bedrijfshulpverlening is bedoeld om ongevallen en andere onverwachte rampen zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken. De ARBO-wet legt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfshulpverlening in hoofdzaak in handen van de werkgevers, maar ook werknemers krijgen daarbij taken en verantwoordelijkheden. De werkgever is verplicht werknemers aan te wijzen voor het verlenen van hulp in noodgevallen. De werknemers moeten voldoende deskundigheid en/of ervaring bezitten. Natuurlijk moet de werkgever de werknemer in staat stellen deskundigheid en ervaring op te doen, door middel van het volgen van de nodige opleidingen en trainingen en door het  geven van voorlichting.

Duur van de opleiding:

De opleiding bestaat uit 4 dagdelen van circa 4 uur, welke in overleg met de opdrachtgever(s) kunnen worden ingepland.

Inhoud van de opleiding:

De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit de onderdelen

 • Eerste Hulp"Niet-spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming.


1. Eerste Hulp
In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de eerste hulp-benadering.
In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp leren cursisten hoe te handelen bij uitwendige wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels en brandwonden,

In Spoedeisende Eerste Hulp komt het leren reanimeren en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.


2. Brandbestrijding en Ontruiming

In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Verder in dit onderdeel aandacht voor de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.

Startdatum:

Op een in overleg met de opdrachtgever(s) te bepalen datum en tijdstip.

PROGRAMMA:

Het lesprogramma is opgezet conform het opleidingsprofiel van eerder genoemde ministeries en de uitwerking daarvan in overeenstemming met de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Dagdeel 1:

 • organisatie en taken van de bedrijfshulpverlener
 • kleine blusmiddelen en hun werking
 • brand en brandbestrijding
 • ontruiming
 • alarmeren en evacueren van werknemers en derden
 • alarmeren en samenwerken met hulpverleningsinstanties

Dagdeel 2:

 • praktijkoefening kleine blusmiddelen
 • praktijkoefening ontruiming
 • Examen brandbestrijding en ontruiming Deel NIBHV.

Dagdeel 3:

 • theorie eerste hulp bij ongevallen
 • levensreddende handelingen
 • vitale functies
 • zorg voor de ademhaling
 • ernstige bloedingen en breuken
 • oorzaken en behandeling shock
 • verplaatsingstechnieken.

Dagdeel 4:

 • praktijkoefening levensreddende handelingen
 • controle van het bewustzijn
 • vrijmaken van de ademhaling
 • stabiele zijligging
 • aanleggen van drukverband
 • Examen EHBO Deel NIBHV.

Kosten:

Bij een deelname vanaf 12 personen bedragen de kosten per cursus exclusief het lesmateriaal en examenkosten  € 195,00  ex BTW per deel­nemer (excl. leslokaliteit). Hierbij is inbegrepen het lesmateriaal, de examenkosten van het NIBHV, de kosten voor de NIBHV-BHV pas, de kosten voor het gebruik van de blusmiddelen, en de kosten voor de verbandmiddelen. Indien hiervoor door het opleidingsinstituut dient te worden gezorgd, zal deze huurprijs in meerdering worden gebracht op de cursusprijs. Over de cursusprijs zal BTW in rekening moeten worden gebracht.

Aanmelden voor de cursus Bedrijfshulpverlener:

Opleidingsinstituut O.P.B. bv.
Postbus 609
6130 AP Sittard

Tel.046-420 66 20
Fax.046-420 66 29

Meld U aan via ons contactformulier.