Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Handhaver Toezicht & Veiligheid MBO 3

HANDHAVER TOEZICHT en VEILIGHEID 3

HTV

ALGEMENE INFORMATIE

Een brandweercommandant, parkeercontroleur, jachtopzichter, milieu-inspecteur en leerplichtambtenaar. Het zijn enkele voorbeelden van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Om enerzijds de politie te ontlasten en anderzijds de veiligheid op straat te waarborgen, krijgen boa’s steeds meer taken. Zoals verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. De overheid wil dat boa’s hier goed op voorbereid en in begeleid worden. Hiervoor is op 1 april 2010 een nieuw BOA-bestel geïntroduceerd. Met aanvullende opleidingen en meer toezicht op de boa’s.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) helpen mee bij de bewaking van de lokale orde en veiligheid. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar mogelijke strafbare feiten en burgers op hun gedrag aan te spreken. De boa’s zijn werkzaam binnen verschillende werkterreinen (domeinen). De opleiding HTV voldoet aan de aanvullende opleidingseis zoals deze zal gelden voor het domein Openbare Ruimte

WETTELIJK KADER

Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de Politiewet 1993 op 1 april 1994 konden de onbezoldigde en bijzondere opsporingsambtenaren niet meer benoemd worden tot onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie c.q. van Gemeente-

politie. Vanaf 1 april 1994 behoorden zij op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering tot de categorie Buitengewoon Opsporingsambtenaar.(Milieu controleur,controleur warendienst, Opsporingsambtenaar Sociale Dienst etc.).

 Wil men vanaf 1 april 1995 de opsporingsbevoegdheid als Buitengewoon Opsporings­ambtenaar verkrijgen, dan zal het volgende moeten worden aangetoond:

1.     de noodzaak tot aanstelling;

2.     betrokkene mag geen antecedenten hebben;

3.     betrokkene moet voldoen aan de bekwaamheidseisen van het Ministerie van Justitie.

De bekwaamheidseisen zijn geconcretiseerd in de zogenaamde eindtermen.

Om beter in te kunnen spelen op de specifieke behoeften uit de diverse werkterreinen waarin BOA’s actief zijn, meer eenheid te creëren en beter toezicht te kunnen houden op het functioneren van de BOA’s zijn de functies op 1 april 2010 ondergebracht in werkterreinen (domeinen). Er zijn 6 domeinen. Per domein gelden specifieke opleidingseisen.  Dit noemen we het nieuwe BOA-bestel

BEVOEGDHEDEN

Voorheen waren er ongeveer 115 verschillende soorten boa’s met uiteenlopende opsporingsbevoegdheden, politiebevoegdheden (zoals gebruik van geweld en veiligheidsfouillering) en geweldsmiddelen (zoals handboeien of pepperspray). Per domein gelden specifieke opleidingseisen. De domeinen bevatten maximale opsporingspakketten. Formeel kunnen boa’s over alle opsporingsbevoegdheden van het betreffende domein beschikken. Maar, de bevoegdheden moeten altijd gekoppeld zijn aan de taken die boa’s uitvoeren.

Sinds 1 april 2010 zijn boa’s landelijk opsporingsbevoegd. In overleg met de lokale driehoek (officier van justitie, burgemeester van de betreffende gemeente en de lokale politiechef) mogen zij buiten hun eigen gebied optreden. Hierdoor is het veel eenvoudiger om samen te werken.

BOA’S moeten tijdens de uitoefening van hun functie effectief kunnen optreden tegen geweld en agressie. Hiervoor kunnen sommige boa’s beschikken over politiebevoegdheden (zoals preventief fouilleren) en geweldsmiddelen (zoals handboeien, pepperspray of een wapenstok). De bevoegdheden verschillen per domein. Een volledig overzicht van de politiebevoegdheden en geweldsmiddelen waarover BOA’S kunnen beschikken, staat in de Circulaire BOA. Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie, kent alleen politiebevoegdheden en geweldsmiddelen toe als de noodzaak hiervoor is aangetoond. Bovendien moeten boa’s voldoen aan de bekwaamheidseisen uit de Regeling Toetsing Geweldbeheersing BOA

DOMEINEN VAN HET NIEUWE BOA BESTEL

Vanaf 1 april 2010 zijn de BOA functies ondergebracht in werkterreinen (domeinen). Er zijn 6 domeinen. Naast de Basisopleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar die alle BOA’s  met een voldoende moeten afronden zijn er voor sommige domeinen aanvullende opleidingseisen.

Overzicht domeinen

  1. Domein Openbare ruimte
  2. Domein Milieu en welzijn
  3. Domein Onderwijs
  4. Domein Openbaar vervoer
  5. Domein Werk, inkomen en zorg
  6. Restdomein: generieke opsporing

OPLEIDINGSEISEN VAN HET NIEUWE BOA BESTEL

Om buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) te worden, moet iemand beschikken over de vastgestelde basiskennis en vaardigheden. Daarnaast gelden er voor bepaalde boa’s specifieke opleidingseisen. Verder moeten boa’s die politiebevoegdheden en geweldsmiddelen nodig hebben, voldoen aan de eisen uit de Regeling Toetsing Geweldbeheersing BOA en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten. 

De basisopleiding is bedoeld om algemene kennis op te doen van het recht en in het bijzonder van de strafbare feiten, straffen en procedurele regels van het strafrecht. Daarnaast leren de deelnemers een aantal basiscompetenties, zoals een proces-verbaal opmaken. Alle boa’s moeten de basisopleiding buitengewoon opsporingsambtenaar met een voldoende afronden.

Geldigheidsduur

Als de deelnemers slagen voor het examen ontvangen zij een ‘getuigschrift BOA’. Deze is 5 jaar geldig. Boa’s moeten het basisexamen in principe iedere 5 jaar afleggen. Als de deelnemers binnen 1 jaar na het behalen van hun examen beëdigd worden tot BOA, is het getuigschrift vanaf dat moment (beëdigingdatum) nog 5 jaar geldig.

Specifieke opleidingseisen per domein

Alle boa’s moeten de basisopleiding buitengewoon opsporingsambtenaar met een voldoende afronden. Daarnaast gelden er voor enkele werkterreinen (domeinen) specifieke opleidingseisen. 

DE HTV OPLEIDING

Domein Openbare ruimte

Boa’s openbare ruimte hebben een breed pakket aan bevoegdheden om overlast en kleine ergernissen binnen de openbare ruimte aan te pakken. De oude functies APV controleur, parkeercontroleur, brandweercommandant, gemeentelijke opsporingsambtenaar en controleur openbare ruimte vallen onder het domein Openbare ruimte. 

Eisen domeinen Openbare ruimte, Onderwijs en Werk, inkomen en zorg

Op dit moment zijn er afspraken over aanvullende bekwaamheidseisen voor boa’s in de domeinen Openbare ruimte, Onderwijs en Werk, inkomen en zorg.  Momenteel bekijken het ministerie van Justitie, de BOA-werkgevers, direct toezichthouders en toezichthouders welke aanvullende bekwaamheidseisen nodig zijn en  welke verplicht gesteld moeten worden. Minister Opstelten van Justitie heeft reeds gemeld dat voor het domein Openbare ruimte de Crebo kwalificatie Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) als aanvullende bekwaamheidseis verplicht zal worden gesteld. 

INHOUD CURSUS HTV

De inhoud van de cursus is samengesteld conform de eindtermen, welke door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) zijn vastgesteld. Het OPB heeft van het Ministerie van Justitie de erkenning verkregen om de basisopleiding BOA te mogen verzorgen.

logo-ExTH

De theorie

Theorie Eindtermen ExTH:

1.     Wettelijke kaders Publieke Veiligheid I - Strafrecht

a.     wetboek van strafrecht

b.     overtredingen strafrecht

2.     Wettelijke kaders Publieke Veiligheid II – Milieu, APV en Bijzondere wetten

a.     regelgeving rond APV

b.     regelgeving rond leefmilieu

c.     wapens en munitie

d.     regelgeving rond betaald parkeren

e.     verkeerswetgeving

f.     wet Mulder (administratiefrechtelijke afhandeling verkeersvoorschriften)

g.     opiumwet

h.     sociale kaart

Naast deze vakinhoudelijke eindtermen zal in de opleiding ook de lesstof worden behandeld ter voorbereiding op de verplichte examinering van de MBO vakken

 

MBO 3 Eindtermen

1.     Nederlands

        a.     schrijven

        b.     lezen

        c.     luisteren

        d      spreken

        e.     gesprekken voeren

2.     Engels

        a.     luisteren   

        b.     spreken

        c.     gesprekken voeren

3.     Rekenen

        a.     getallen    

        b.     verhoudingen

        c.     meetkunde

        d.     verbanden

Het aantal lesuren voor het BBL traject bedraagt: 210 uren (inclusief praktijk begeleiding),welke kunnen worden gegeven als dagcursus van ca. 20 weken (1 dag per week)

Wanneer het theoretische lesprogramma is doorlopen zal de cursist het theorie examen van de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) moeten afleggen. Dit examen bestaat uit 2 onderdelen van 40 en 60 meerkeuze vragen. Bij goed gevolg blijven de resultaten van dit theorie examen 3 jaar lang geldig. Binnen deze periode van 3 jaar dient de cursist vervolgens zijn Beroepspraktijkvorming (BPV) te hebben afgerond. Deze BPV geschiedt meestal door middel van een stageperiode.

De praktijk: 

Om in het bezit te komen van het diploma HTV 3 dient de cursist tevens een praktijkstage te doorlopen. Dit houdt in dat de cursist een praktijkstage van minimaal 2 maanden en maximaal 1 jaar dient te verrichten bij een door Ecabo erkend leerbedrijf.

Gedurende deze stage wordt de kandidaat op basis van een tijdelijk legitimatiebewijs in de beroepspraktijk te werk gesteld. Tijdens deze stage dient de leerling o.l.v. zijn stagebegeleider het Praktijkwerkboek door te nemen en de daarin vermelde opdrachten uit te voeren, welke nodig zijn voor het praktijkexamen. Tevens dient hij zich tijdens de stageperiode te bekwamen in zijn beroepsvaardigheden.

 

Praktijk Eindtermen:

1.     Toezicht op orde en veiligheid in het publieke domein

a.     surveillance voorbereiding

b.     toezicht houden en signaleren van onregelmatigheden

2.     Optreden bij incidenten en calamiteiten

        a.     corrigerend optreden

        b.     hulpverlening

        c.     sanctionerend optreden

        d      administratief afhandelen opgelegde sancties

3.     Dienstverlenende werkzaamheden uitvoeren

        a.     informeren en verwijzen    

        b.     ondersteunende administratieve werkzaamheden

        c.     voorlichten

        d.     netwerk gebruik

Na het doorlopen van de stageperiode, ook wel de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) genoemd, dient de kandidaat het praktijkexamen van de ExTH af te leggen.

Dit praktijkexamen bestaat uit 3 praktijkopdrachten

EXAMEN

Om aan te tonen dat aan de bekwaamheidseisen wordt voldaan, zal er een theorie en praktijk examen moeten worden afgelegd. Dit examen zal worden verzorgd en afgenomen door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH). Het Theorie Examen bestaat uit 2 examen van 40 en 60 meerkeuze vragen. Tevens zal het OPB de vereiste examens voor het MBO 3 niveau afnemen voor de vakken Nederlands, Engels en Rekenen.

Tot slot zal de kandidaat het praktijkexamen van het ExTH moeten afleggen dat bestaat uit 3 praktijkopdrachten.

Na het met goed gevolg afleggen van de examens ontvangt de cursist het ExTH HTV-Diploma en een MBO 3 diploma.

TOELATING

De cursus staat voor iedereen open, die minimaal beschikt over een VMBO niveau of gelijkwaardig. Een goede kennis van de Nederlandse taal (zowel begrijpend lezen als schrijven) is vereist.

Vanuit de tewerkstelling als Toezichthouder zal vanuit de werkgever ook het Basisdiploma BOA als vooropleiding geëist worden

LESPLAATS

In principe wordt de cursus gegeven op locatie bij de opdrachtgever (in company). Indien gewenst kan het OPB ook zorg dragen voor een geschikte lesfaciliteit op een in overleg te bepalen locatie. De hieraan verbonden meerkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

HOE WORDT DE CURSUS GEGEVEN

De cursus wordt mondeling gegeven. Het OPB beschikt daarvoor over zeer ervaren en vakbekwame docenten, die een ruime praktijkervaring hebben in het vakgebied waarin zij actief zijn als docent. Hierdoor zijn de docenten in staat de lesstof te plaatsen in het kader van de dagelijkse praktijk, aan de hand van praktijkvoorbeelden.

ERVARING OPB

Het OPB heeft een ruime ervaring in het verzorgen van de opleidingen BOA, Stadswacht en Toezichthouder en verzorgt deze reeds sinds de introductie ervan in 1994. Diverse gemeenten zoals o.a. Ede, Helmond, Kerkrade, Maastricht en Sittard hebben reeds hun BOA’s  en Stadswachten en Toezichthouders door het OPB laten opleiden.

KOSTEN

De kosten voor het deel eindtermen bedragen bij een minimale deelname van 12 personen

Per deelnemer:

Administratiekosten            €      50,00              

Lesmateriaal                     €    375,00

Praktijkmap                      €      50,00              

Lesgeld                            € 1.700,00       

Examengeld                      €    325,00       

Totaal                              € 2.500,00           

STARTDATUM

Op een in overleg met de opdrachtgever te bepalen tijdstip wanneer voldoende aanmeldingen zijn binnengeko­men. Zodra de startdatum is vastgesteld ontvangen zij die zich schriftelijk hebben aangemeld hiervan bericht.

LESTIJDEN

Afhankelijk van de voorkeur en behoefte van opdrachtgever en deelnemers (minimaal 12) start de cursus als dagopleiding (8 uren per dag), of anderszins.