aanmeldklikhier

Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

BASISOPLEIDING BOA

 

ALGEMENE INFORMATIE

Een brandweercommandant, parkeercontroleur, jachtopzichter, milieu-inspecteur en leerplichtambtenaar. Het zijn enkele voorbeelden van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Om enerzijds de politie te ontlasten en anderzijds de veiligheid op straat te waarborgen, krijgen boa’s steeds meer taken. Zoals verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. De overheid wil dat boa’s hier goed op voorbereid en in begeleid worden. Hiervoor is op 1 april 2010 een nieuw BOA-bestel geïntroduceerd. Met aanvullende opleidingen en meer toezicht op de boa’s.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) helpen mee bij de bewaking van de lokale orde en veiligheid. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar mogelijke strafbare feiten en burgers op hun gedrag aan te spreken. De boa’s zijn werkzaam binnen verschillende werkterreinen (domeinen).

In Nederland werken ongeveer 25.000 boa’s bij 1.100 verschillende instanties. Van gemeenten tot inspectiediensten en organisaties, zoals de Nederlandse Spoorwegen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

WETTELIJK KADER

Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de Politiewet 1993 op 1 april 1994 konden de onbezoldigde en bijzondere opsporingsambtenaren niet meer benoemd worden tot onbezoldigd ambtenaar van het Korps Rijkspolitie c.q. van Gemeente-

politie. Vanaf 1 april 1994 behoorden zij op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering tot de categorie Buitengewoon Opsporingsambtenaar.(Milieu controleur, controleur warendienst, Opsporingsambtenaar Sociale Dienst etc.).

Wil men vanaf 1 april 1995 de opsporingsbevoegdheid als Buitengewoon Opsporings­ambtenaar verkrijgen, dan zal het volgende moeten worden aangetoond:

1.     de noodzaak tot aanstelling;

2.     betrokkene mag geen antecedenten hebben;

3.     betrokkene moet voldoen aan de bekwaamheidseisen van het Ministerie van Justitie. De bekwaamheidseisen zijn geconcretiseerd in de zogenaamde eindtermen.

Om beter in te kunnen spelen op de specifieke behoeften uit de diverse werkterreinen waarin BOA’s actief zijn, meer eenheid te creëren en beter toezicht te kunnen houden op het functioneren van de BOA’s zijn de functies op 1 april 2010 ondergebracht in werkterreinen (domeinen). Er zijn 6 domeinen. Per domein gelden specifieke opleidingseisen.  Dit noemen we het nieuwe BOA-bestel

BEVOEGDHEDEN

Voorheen waren er ongeveer 115 verschillende soorten boa’s met uiteenlopende opsporingsbevoegdheden, politiebevoegdheden (zoals gebruik van geweld en veiligheidsfouillering) en geweldsmiddelen (zoals handboeien of pepperspray). Per domein gelden speciefieke opleidingseisen. De domeinen bevatten maximale opsporingspakketten. Formeel kunnen boa’s over alle opsporingsbevoegdheden van het betreffende domein beschikken. Maar, de bevoegdheden moeten altijd gekoppeld zijn aan de taken die boa’s uitvoeren.

Sinds 1 april 2010 zijn boa’s landelijk opsporingsbevoegd. In overleg met de lokale driehoek (officier van justitie, burgemeester van de betreffende gemeente en de lokale politiechef) mogen zij buiten hun eigen gebied optreden. Hierdoor is het veel eenvoudiger om samen te werken.

BOA’S moeten tijdens de uitoefening van hun functie effectief kunnen optreden tegen geweld en agressie. Hiervoor kunnen sommige boa’s beschikken over politiebevoegdheden (zoals preventief fouilleren) en geweldsmiddelen (zoals handboeien, pepperspray of een wapenstok). De bevoegdheden verschillen per domein. Een volledig overzicht van de politiebevoegdheden en geweldsmiddelen waarover BOA’S kunnen beschikken, staat in de Circulaire BOA. Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie, kent alleen politiebevoegdheden en geweldsmiddelen toe als de noodzaak hiervoor is aangetoond. Bovendien moeten boa’s voldoen aan de bekwaamheidseisen uit de Regeling Toetsing Geweldbeheersing BOA

DOMEINEN VAN HET NIEUWE BOA BESTEL

Vanaf 1 april 2010 zijn de BOA functies ondergebracht in werkterreinen (domeinen). Er zijn 6 domeinen. Naast de Basisopleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar die alle BOA’s  met een voldoende moeten afronden zijn er voor sommige domeinen aanvullende opleidingseisen.

Overzicht domeinen

 1. Domein Openbare ruimte
 2. Domein Milieu en welzijn
 3. Domein Onderwijs
 4. Domein Openbaar vervoer
 5. Domein Werk, inkomen en zorg
 6. Restdomein: generieke opsporing

1 Domein Openbare ruimte

Boa’s openbare ruimte hebben een breed pakket aan bevoegdheden om overlast en kleine ergernissen binnen de openbare ruimte aan te pakken. De oude functies APV controleur, parkeercontroleur, brandweercommandant, gemeentelijke opsporingsambtenaar en controleur openbare ruimte vallen onder het domein Openbare ruimte. 

2 Domein Milieu en welzijn

Boa’s in het domein Milieu en welzijn (milieuBOA) sporen (economische) milieudelicten op, bijvoorbeeld illegale afvallozing. De omstandigheden waaronder boa’s milieudelicten moeten opsporen zijn vaak ingewikkeld en vergen veel tijd. Onder dit domein vallen o.a. de huidige boa’s van: Arbeidsinspectie, Rijkswaterstaat, Provincies, Waterschappen,  Gemeenten, Regionale milieudiensten, Functiegroep milieuopsporingsambtenaar.

3 Domein Onderwijs

Boa’s onderwijs handhaven de leerplichtwet en alle daaraan gerelateerde wet- en regelgeving. Dit zijn de huidige leerplichtambtenaren.

4 Domein Openbaar vervoer

Boa’s openbaar vervoer sporen strafbare feiten binnen het openbaar vervoer op. Een voorbeeld van een dergelijke BOA is de NS-conducteur. 

5 Domein Werk, inkomen en zorg

Boa’s in dit domein zorgen voor de strafrechtelijke handhaving op het gebied van werk, inkomen, belastingen en sociale zaken. Onder dit domein vallen alle regelingen die gemeenten uitvoeren binnen de sociale zekerheid, zoals: Wet werk en bijstand, Wet werk en inkomen kunstenaar, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet sociale werkvoorziening.

6 Restdomein: generieke opsporing

De korpschef van een politiekorps, hoofdofficier van Justitie van een parket, directeur van de rijksrecherche, directeur van het CJIB of de directeur van een landelijke inspectiedienst kunnen voor hun personeel een akte aanvragen voor boa’s die niet onder een specifiek werkgebied (domein) vallen. De opsporingsbevoegdheden van deze boa’s beperken zich tot wat noodzakelijk is om de betreffende functie en het daaraan gekoppelde takenpakket goed uit te kunnen voeren.

OPLEIDINGSEISEN VAN HET NIEUWE BOA BESTEL

Om buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) te worden, moet iemand beschikken over de vastgestelde basiskennis en vaardigheden. Daarnaast gelden er voor bepaalde boa’s specifieke opleidingseisen. Verder moeten boa’s die politiebevoegdheden en geweldsmiddelen nodig hebben, voldoen aan de eisen uit de Regeling Toetsing Geweldbeheersing BOA en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten. 

De basisopleiding is bedoeld om algemene kennis op te doen van het recht en in het bijzonder van de strafbare feiten, straffen en procedurele regels van het strafrecht. Daarnaast leren de deelnemers een aantal basiscompetenties, zoals een proces-verbaal opmaken. Alle boa’s moeten de basisopleiding buitengewoon opsporingsambtenaar met een voldoende afronden.

Geldigheidsduur

Als de deelnemers slagen voor het examen ontvangen zij een ‘getuigschrift BOA’. Deze is 5 jaar geldig. Boa’s moeten het basisexamen in principe iedere 5 jaar afleggen. Als de deelnemers binnen 1 jaar na het behalen van hun examen beëdigd worden tot BOA, is het getuigschrift vanaf dat moment (beëdigingdatum) nog 5 jaar geldig.

Specifieke opleidingseisen per domein

Alle boa’s moeten de basisopleiding buitengewoon opsporingsambtenaar met een voldoende afronden. Daarnaast gelden er voor enkele werkterreinen (domeinen) specifieke opleidingseisen. 

Eisen domein Milieu en Welzijn

 • Getuigschrift BOA (basisexamen)
  Het getuigschrift BOA vervalt zodra de continue her- en bijscholing in werking treedt.
 • Vervolgopleiding nieuwe milieuBOA (beëdiging na 31 januari 2010)
  Deze opleiding is 80% generiek en voor 20% toegespitst op het functieprofiel van het type milieuBOA.
 • Continue her- en bijscholing
  In de eerste helft van 2010 gaat de permanente her- en bijscholing van milieuBOA van start. Deze scholing vervangt het 5-jaarlijkse basisexamen (getuigschrift BOA). Dit betekent dat milieuboa’s tijdens de 5 jaar dat hun BOA-akte geldig is 4 modules moeten volgen en deze afsluiten met een toets. Dit komt neer op 1 module per jaar, in het jaar van verlenging hoeft de BOA geen nieuwe module te volgen. Wel is het mogelijk om in dit jaar niet gehaalde modules te herkansen. Als alle modules gehaald zijn, kan de akte met 5 jaar verlengd worden. Tenminste, als ook aan de eisen noodzaak en betrouwbaarheid is voldaan.

Eisen domein Openbaar vervoer

 • Getuigschrift BOA-OV (verzwaard examen voor het openbaar vervoer)

Eisen domeinen Openbare ruimte, Onderwijs en Werk, inkomen en zorg

Op dit moment zijn er geen afspraken over aanvullende bekwaamheidseisen voor boa’s in de domeinen Openbare ruimte, Onderwijs en Werk, inkomen en zorg. Op termijn bekijken het ministerie van Justitie, de BOA-werkgevers, direct toezichthouders en toezichthouders welke aanvullende bekwaamheidseisen eventueel nodig zijn en of deze verplicht gesteld moeten worden. Naar verwachting zal voor het domein Openbare ruimte de Crebo kwalificatie Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) als aanvullende bekwaamheidseis worden gesteld. 

INHOUD CURSUS BASISOPLEIDING BOA

De inhoud van de cursus is samengesteld conform de eindtermen, welke door het Ministerie van Justitie zijn vastgesteld. Het OPB heeft van het Ministerie van Justitie de erkenning verkregen om de basisopleiding BOA te mogen verzorgen.

Eindtermen:

1.     Inleiding Recht

        Het onderdeel Inleiding Recht is onderverdeeld in

        de volgende kennisgebieden:

a.     recht in het algemeen

b.     de Nederlandse politie

c.     de Nederlandse staatsinrichting

d.     de rechterlijke organisatie.

2.     Materieel Strafrecht

3.     Formeel Strafrecht

4.     Proces-verbaal

CURSUSDUUR

De eindtermen (het geëxamineerde gedeelte) bestaan uit 60 lesuren, exclusief de duur van het examen.

EXAMEN

Om aan te tonen dat aan de bekwaamheidseisen wordt voldaan, zal er een examen moeten worden afgelegd. Dit examen zal worden verzorgd en afgenomen door een onafhankelijke instantie. De organisatie is in handen van het CITO te Arnhem. Daarnaast zal er een examencommissie zijn. Het examen wordt, met uitzondering van het proces-verbaal, afgenomen door middel van 50 meerkeuzevragen (multiple-choice).

Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt de cursist het getuigschrift BOA. Het getuigschrift is na de beëdiging van de BOA nog 5 jaar geldig.

LESPLAATS

In principe wordt de cursus gegeven op locatie bij de opdrachtgever (in company).Indien gewenst kan het OPB ook zorg dragen voor een geschikte lesfaciliteit op een in overleg te bepalen locatie. De hieraan verbonden meerkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

HOE WORDT DE CURSUS GEGEVEN

De cursus wordt mondeling gegeven. Het OPB beschikt daarvoor over zeer ervaren en vakbekwame docenten, die een ruime praktijkervaring hebben in het vakgebied waarin zij actief zijn als docent. Hierdoor zijn de docenten in staat de lesstof te plaatsen in het kader van de dagelijkse praktijk, aan de hand van praktijkvoorbeelden.

ERVARING OPB

Het OPB heeft een ruime ervaring in het verzorgen van de basisopleiding BOA, en verzorgt deze reeds sinds de introductie ervan in 1994. Diverse gemeenten zoals o.a. Ede, Helmond, Kerkrade, Maastricht en Sittard hebben reeds hun BOA’s door het OPB laten opleiden. Ook heeft het OPB in opdracht van de Politie Regio Brabant Zuid-Oost alle jachtopzichters in deze regio opgeleid tot BOA.

KOSTEN

De kosten voor het deel eindtermen bedragen bij een minimale deelname van 12 personen

Per deelnemer:

Administratiekosten            €      30,00              

Boek                               €      70,00       

Lesgeld                           €     900,00       

Examengeld                      €     250,00       

Totaal                              € 1.250,00           

STARTDATUM

Op een in overleg met de opdrachtgever te bepalen tijdstip wanneer voldoende aanmeldingen zijn binnengeko­men. Zodra de startdatum is vastgesteld ontvangen zij die zich schriftelijk hebben aangemeld hiervan bericht.

LESTIJDEN

Afhankelijk van de voorkeur en behoefte van opdrachtgever en deelnemers (minimaal 12) start de cursus als dagopleiding (6 lesuren per dag), avondopleiding (3 lesuren per avond) of als zaterdag-(ochtend en/of namiddag)opleiding (6 lesuren per dag of 3 lesuren per dagdeel).